Taking too long? Close loading screen.

Innerchanges privacy verklaring

Innerchanges privacy verklaring

Gevestigd aan het Roggeveld 15, 3764 Z.A. te Soest, is Innerchanges. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Functionaris gegevensbescherming contact gegevens:
Innerchanges, Erik Roesink, Roggeveld 15, 3764 Z.A. te Soest, +31 035-8880529
Erik Roesink is de functionaris gegevensbescherming van Innerchanges. Hij is te bereiken via Erik@innerchanges.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Innerchanges verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@innerchanges.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Innerchanges verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u onze goederen en diensten aan te bieden
 • Het afhandelen van uw betaling(en)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De mogelijkheid aan u te bieden een account aan te houden op deze website
 • Innerchanges analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Innerchanges neemt wel besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben over personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Innerchanges) tussen zit. Dit kunnen bijvoorbeeld automatisch gegenereerde en verstuurde e-mails zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Innerchanges bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: gedurende onze samenwerking en tot maximaal 5 jaar na ontbinding van onze overeenkomst, of zo lang de bewaarplicht is van de belastingdienst.
 • Betaalgegevens: gedurende onze samenwerking en tot maximaal 2 jaar na ontbinding van onze overeenkomst, of zo lang de bewaarplicht is van de belastingdienst.
 • Gebruiksgegevens website: tot maximaal 2 jaar na bezoek van de website. Deze zijn geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Innerchanges verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij zo nodig een bewerkersovereenkomst, of controleren of hun algemene voorwaarden aan de wetgeving voldoen, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Innerchanges blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@innerchanges.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Innerchanges zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Innerchanges wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hoopt innerchanges overigens wel dat dit ook gemeld wordt aan Innerchanges zelf, zoals hier te lezen is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Innerchanges neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door te mailen naar info@innerchanges.nl.

Dit privacy beleid is aangepast aan de geldende A.V.G., Algemene Verordening Gegevensbescherming, d.d. 25 mei 2018 en laatst gewijzigd op 30 juli 2018.

Share This