Algemene Voorwaarden van Innerchanges

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Innerchanges. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Innerchanges die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
Innerchanges: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van Innerchanges werken in het kader van de uitoefening van zijn beroep een training/opdracht/traject met een opdrachtgever overeenkomt.
Training/opdracht/traject: Het verrichten van diensten op het gebied van trainingen, therapie, coaching en inspiratie.
Doelgroepmarkt Innerchanges: Innerchanges onderscheid 2 doelgroep markten, de zakelijke markt en de particuliere markt. De opdrachtgever kan een privé persoon uit de particuliere markt zijn of een bedrijf uit de zakelijke markt. Voor de particuliere markt geldt dat alle tarieven inclusief BTW zijn, voor de zakelijke markt geldt dat alle tarieven exclusief BTW zijn.
Opdrachtgever: De opdrachtgever welke een aanvraag indient en/of akkoord gaat met een offerte voor een opdracht/traject op het gebied van coaching, therapie of een gewenste, op maat gemaakte of aangeboden, training bij Innerchanges voor hem/haar zelf of een organisatie die dit doet voor een of meerdere van haar werknemers.
Opdrachtgevertarief: Het tarief dat Innerchanges aan de opdrachtgever in rekening brengt per dagdeel/opdracht/uur/training zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

Vrijblijvendheid offertes
Alle offertes van Innerchanges zijn vrijblijvend.

Aanmelding voor training/opdracht/traject
Aanmeldingen kunnen mondeling, per e-mail of per telefoon plaatsvinden en worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvraag per e-mail of door de aanmelding per telefoon of door de mondelinge toezegging van de opdrachtgever. Alle overeenkomsten en offertes worden op maat gemaakt. Alle prijzen zijn in euro’s en daar waar aangegeven inclusief of exclusief de wettelijk vereiste BTW.

Vertrouwelijkheid
Innerchanges hecht veel waarde aan vertrouwen en geheimhouding. Op basis hiervan verplicht zij zich tot geheimhouding van alle gegevens welke zij in het kader van de uitvoering van overeenkomst met de opdrachtgever of van derden in opdracht van de opdrachtgever ontvangt, zulks indien en voor zover de vertrouwelijkheid van deze gegevens geheimhouding naar algemene normen redelijkerwijs vereist. Persoonlijke informatie en ervaringen tijdens de trainingen of opdrachten/trajecten zijn strikt vertrouwelijk, tenzij alle partijen gezamenlijk anders afspreken.

Ethische code

 • In deze ethische code gelden de volgende definities;
  Innerchanges: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van Innerchanges werken in het kader van de uitoefening van zijn beroep een training/opdracht/traject met een opdrachtgever overeenkomt.
  Sessie: een training/opdracht/traject is een dienst verricht op het gebied van training, therapie, coaching en/of inspiratie.
  Deelnemer:
   De opdrachtgever welke een aanvraag indient voor een training/opdracht/traject op het gebied van coaching, therapie of een gewenste, op maat gemaakte of aangeboden, training bij Innerchanges.
 • Vertrouwelijkheid: deelnemers persoonlijke informatie en dat wat tijdens een sessie verteld wordt – tenzij in een intervisie, supervisie of training met meerdere personen (waar dezelfde vertrouwelijkheidregels gelden)- worden niet met iemand anders besproken. Slechts na het voorleggen van een verslag kan deelnemer goedkeuren of de informatie aan werkgever/organisatie wordt meegedeeld.
 • Authenticiteit: Deelnemer krijgt steeds een sessie naar beste kunnen. De beelden, woorden of gevoelens die opkomen, zullen altijd met deelnemer gedeeld worden. Gelieve er rekening mee te houden dat deze beelden/woorden/gevoelens op een eigen manier en binnen een eigen referentiekader worden geïnterpreteerd.
 • Moraliteit: Innerchanges staat zichzelf toe om opdrachten/trajecten te weigeren die tegen het persoonlijk geweten ingaan of indruisen tegen de moraliteitszin als persoon en menselijk wezen.
 • Verantwoordelijkheid: deelnemer alleen is verantwoordelijk voor eigen handelingen en gedragingen. Innerchanges neemt geen verantwoordelijkheden van deelnemers over.
 • Geen diagnose: een sessie dient geen medische doeleinden. Sessies bij Innerchanges zijn geen vervanging voor een huisarts of specialist. Innerchanges herbergt geen dokter of verpleegkundige. Als deelnemer ernstig bezorgd is over zijn/haar gezondheid, of als deelnemer een ziekte of kwaal heeft, of enige andere ernstige mentale of lichamelijke aandoening, adviseert Innerchanges om een medisch gekwalificeerd persoon of arts te raadplegen.
 • Door het maken van een afspraak voor en het bijwonen van een sessie, verklaart deelnemer een autonoom zelfstandig denkend persoon te zijn die aan zichzelf wenst te werken en zich akkoord verklaard met bovenstaande ethische code en de expliciete en impliciete mogelijkheden en beperkingen van een sessie.

Bepalingen t.a.v. gezondheid en psychisch welzijn
Opdrachtgever verklaart dat tijdens deelname aan training/opdracht/traject de opdrachtgever in goede gezondheid is en fysiek en mentaal in staat fysieke, mentale en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een oefening of toepassing van een methode, door Innerchanges en haar medewerkers of door opdrachtgever zelf, is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de opdrachtgever.

Innerchanges werkt niet met opdrachtgevers die gebruik maken van: overmatig veel alcohol of drugs en/of psychiatrische aandoeningen hebben waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is, tenzij training/opdracht/traject onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater gebeurt.

De opdrachtgever dient van tevoren te melden dat een dergelijke reactie mogelijk is. Innerchanges is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie. Innerchanges heeft niet de intentie medische behandelingen te vervangen. Indien opdrachtgever wordt behandeld door een reguliere arts, wordt geadviseerd deze behandelingen gewoon voort te zetten.

Uitsluiting van/vertrek uit training/opdracht/traject
Innerchanges behoudt zich het recht voor opdrachtgevers die door hun gedrag of aan de andere kant het normale verloop van de training/opdracht/traject belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige aanwezigen, van verdere deelneming aan de training/opdracht/traject uit te sluiten.

Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten onverlet. Wanneer de opdrachtgever besluit om tijdens de activiteit op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij dit verplicht te melden aan Innerchanges en is restitutie van het totale bedrag voor training/opdracht/traject uitgesloten.

Aansprakelijkheid
De resultaten van toepassing en het gebruik van de door Innerchanges geleverde diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten Innerchanges haar invloed liggen. Ofschoon de opdracht door Innerchanges naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan Innerchanges derhalve geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van de door haar geleverde diensten. Innerchanges en haar trainers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na de training of sessie met de opgedane kennis doet.

Innerchanges is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van Innerchanges voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de voor haar desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Betalingen opdrachten/trajecten
Betaling van facturen en declaraties, exclusief alle trainingen, dienen te geschieden binnen 1 maand na factuurdatum. Bij in gebreke stelling van betaling binnen de gestelde termijn van 1 maand dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat het verschuldigde bedrag als nog zo spoedig mogelijk wordt voldaan tot een maximum van 1 maand later dan de oorspronkelijke uiterlijke betaaldatum, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. In deze periode zal er een herinnering die binnen 14 dagen betaald dient te worden en een aanmaning die ook binnen 14 dagen betaald dient te worden, verstuurd zijn.
Na in gebreke stelling van betaling en de verstreken termijn van 2 maanden is Innerchanges genoodzaakt ter inning van het haar verschuldigde. rechtskundige bijstand en een incassobureau in te schakelen. Alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitenrechtelijk, gerechtelijk als de kosten voor het incassobureau, zullen door de opdrachtgever aan haar moeten worden vergoed.

Betalingen van trainingen
Na akkoord voor de overeenkomst/offerte van een, op maat gemaakte of aangeboden, training door Innerchanges dient opdrachtgever 10% aan te betalen van de totaalprijs. Voor aanvang van de training dient opdrachtgever het totale bedrag te hebben voldaan, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient op de rekening van Innerchanges te zijn bijgeschreven met vermelding van naam van de deelnemer(s), het factuurnummer en naam van de training, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.

Bij in gebreke stelling van betaling dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat het verschuldigde bedrag als nog zo spoedig mogelijk wordt voldaan tot een maximum van 1 maand later dan de oorspronkelijke uiterlijke betaaldatum, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Indien Innerchanges genoodzaakt is ter inning van het haar verschuldigde rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, door de opdrachtgever aan haar moeten worden vergoed. Kortingen voor vroege inschrijving gelden alleen indien het verschuldigde bedrag voor de in de kortingsregeling genoemde datum op de rekening van Innerchanges is bijgeschreven of anders overeengekomen is voldaan. Indien de training door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling, met in acht neming van aftrek van de administratiekosten gerestitueerd. De administratiekosten zijn 10% van het verschuldigde totaalbedrag door de opdrachtgever aan Innerchanges.

Annuleringsvoorwaarden
Indien de opdrachtgever een training/opdracht/traject eerder dan 14 dagen voor de start van een training/opdracht/traject annuleert, dan wordt het verschuldigde bedrag minus 10% annuleringskosten van het totaalbedrag gerestitueerd. Annuleert de opdrachtgever minder dan 14 dagen voor aanvang van een training/ opdracht/traject, dan is hij het volledige bedrag verschuldigd zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever voor een plaatsvervanger kan zorgen zodat geplande opdracht/traject wel doorgang kan vinden. Annuleringen van meerdaagse trainingen, van 2 dagen of langer, kan tot uiterlijk een maand voor aanvang van de training en de opdrachtgever verplicht zich alleen wel tot betaling van 10% annulerings-kosten van de totaalprijs. Vindt annulering plaats bij minder dan 30 dagen voor aanvang van de training, dan is de opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd zoals overeengekomen.

Vervanging docenten en trainers
Het is Innerchanges toegestaan docenten of trainers te vervangen door gelijkwaardige docenten of trainers. Dit zal uitsluitend in dringende gevallen en bij hoge uitzondering gebeuren.

Verantwoordelijkheid voor schade
De opdrachtgever, de uitvoerende partij die fysiek deelneemt, is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de overige deelnemers en (docenten en trainers van) Innerchanges of de gebouwen en/of faciliteiten waar de training gehouden wordt.

Intellectueel eigendom
Alle door Innerchanges aan de opdrachtgever, in het kader van de uitvoering van de opdracht/traject, ter beschikking gestelde materialen waarop intellectueel eigendomsrecht mogelijk is, blijven, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende overeenkomst, haar eigendom. De opdrachtgever erkent en respecteert deze rechten door het aangaan van een opdracht/traject met Innerchanges dan wel door het verstrekken van een opdracht/traject, en verplicht zich deze materialen niet door te (laten) leveren, ter inzage of ter beschikking aan derden te stellen dan wel te gebruiken in welke vorm en op welke wijze dan ook, niet dan na schriftelijke toestemming van Innerchanges.

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Innerchanges. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook door derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Innerchanges.

Disclaimer
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Opgaven en specificaties betreffende afmeting, capaciteit, prestaties of resultaten, die voorkomen in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, nieuwsbrieven, websites, reclamemateriaal e.d. worden bij benadering verstrekt en binden Innerchanges niet. Innerchanges is niet aansprakelijk voor invoer-, zet- en drukfouten.
Innerchanges aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Innerchanges aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de rechtshandelingen en/of het beleid van haar externe dienstverleners. Innerchanges garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Voorts zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald en in deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.

Geschillen
Op alle met Innerchanges gesloten overeenkomsten is Nederlands recht exclusief van toepassing. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met Innerchanges gesloten overeenkomsten of deze Algemene Voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van het bevoegde recht in de plaats van vestiging van Innerchanges.

Nieuwe wetgeving
Vanwege de wet op de telecommunicatie mogen bedrijven niet zomaar een mailing sturen. Innerchanges stuurt alleen berichten aan degenen die op een of andere wijze ooit meer informatie hebben gevraagd of waarmee ooit een persoonlijk contact is geweest.  U kunt te allen tijde laten weten dat u deze niet meer wilt ontvangen, door een email te retourneren aan [email protected] met “Verzoek tot afmelden”. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland nr. 50777106
Innerchanges © 2010-2021 All Rights Reserved

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden– Webshop powered bij Innerchanges

Innerchanges prefereert het persoonlijke en menselijke contact met haar klanten waardoor Innerchanges hoopt dat deze voorwaarden zo min mogelijk nodig zullen zijn. Deze voorwaarden zijn echter wel ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Innerchanges zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Innerchanges worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Innerchanges worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Innerchanges ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Innerchanges zijn vrijblijvend en Innerchanges behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Innerchanges. Innerchanges is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Innerchanges dit zo spoedig mogelijk aan de klant mee.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Innerchanges herroepen worden in geval de klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
 4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Innerchanges garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling van factuur op IBAN: NL37 INGB 0006463434 ten name van Innerchanges binnen 14 dagen.
 3. Indien overeengekomen kan betaling plaats vinden door middel van vooruitbetaling op IBAN: NL37 INGB 0006463434 ten name van Innerchanges. Na ontvangst van die betaling wordt de bestelling toegezonden.
 4. Wanneer de betaling 10 dagen na de factuurdatum niet bij Innerchanges binnen is, zal er 3% van het totale bedrag aan kredietbeperking worden geheven. Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook welke Innerchanges, als gevolg van niet nakoming door de klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Innerchanges.
 6. Voor de verzendkosten in Nederland worden de op dit moment geldende tarieven van PostNL berekend. Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert Innerchanges een standaard tarief van € 4,10 voor verpakking- en verzendkosten exclusief BTW. Voor pakketten van 0-10 kilogram  (maximaal afmetingen: 110*50*50cm)wordt €7.25 berekend voor verpakking- en verzendkosten exclusief BTW.  Voor pakketten van 10- 23 kilogram (maximaal afmetingen: 176*78*58cm) wordt €13,00 berekend voor verpakking- en verzendkosten exclusief BTW.
 7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.
 8. Orders met een factuurbedrag boven € 250,00 exclusief BTW worden in Nederland, België en Duitsland geleverd zonder verzendkosten.
 9. Er geldt geen minimum orderbedrag. 

Artikel 4. Levering

 1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen tot maximaal 14 dagen).
 2. De door Innerchanges opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.
 3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.
 4. Mocht Innerchanges om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het evt. vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.
 5. Innerchanges is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Innerchanges gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Innerchanges is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De klant mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Innerchanges geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Innerchanges daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na de aflevering op de hoogte te stellen.
 2. Indien aan de klant geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kan de klant deze binnen 5 werkdagen na levering retour zenden aan het postadres van Innerchanges:

Innerchanges
Roggeveld 15
3764 ZA Soest

Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door de klant voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van eventueel gemaakte kosten, binnen 14 dagen gecrediteerd en zo nodig retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Innerchanges niet worden vergoed.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Innerchanges, dan wel tussen Innerchanges en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Innerchanges, is Innerchanges niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Innerchanges.

Artikel 9. Persoonsgegevens

 1. Innerchanges houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Innerchanges respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Innerchanges.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Innerchanges in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk, via e-mail, mee te delen en zulks zonder dat Innerchanges gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Innerchanges kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

 1. Indien de klant aan Innerchanges opgave doet van een adres, is Innerchanges gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Innerchanges schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Innerchanges gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Innerchanges deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Innerchanges in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Innerchanges vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Innerchanges is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Innerchanges © 2010-2021 All Rights Reserved

Algemene Voorwaarden – Webshop Innerchanges.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van Innerchanges
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van Innerchanges bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Innerchanges worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Innerchanges;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of Innerchanges in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Innerchanges: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Innerchanges en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Innerchanges gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Innerchanges

Innerchanges (hierna te noemen; Innerchanges);
Roggeveld 15, 3764 ZA Soest;
Telefoonnummer: 06-44116706
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 50777106
Btw-identificatienummer: NL001654857B31

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Innerchanges en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Innerchanges en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Innerchanges voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Innerchanges zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Innerchanges gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Innerchanges niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Innerchanges onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Innerchanges is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Innerchanges passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Innerchanges daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Innerchanges kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Innerchanges op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Innerchanges zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Innerchanges waar de klant met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Innerchanges mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Innerchanges mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Innerchanges mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Innerchanges de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Innerchanges de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Innerchanges hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Innerchanges.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Innerchanges. Dit hoeft niet als Innerchanges heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Innerchanges verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Innerchanges niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als Innerchanges aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant Innerchanges een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Innerchanges is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. Innerchanges de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. Innerchanges heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen.
 14. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Innerchanges bij herroeping

 1. Als Innerchanges de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Innerchanges vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Innerchanges in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Innerchanges aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Innerchanges gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Innerchanges de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Innerchanges kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Innerchanges dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Innerchanges geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Innerchanges worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 5. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Innerchanges de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Innerchanges geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 18. de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Innerchanges producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Innerchanges geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Innerchanges dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Innerchanges staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Innerchanges er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Innerchanges, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Innerchanges kan doen gelden indien Innerchanges is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Innerchanges, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Innerchanges zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Innerchanges kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Innerchanges geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Innerchanges het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Innerchanges tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Innerchanges bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Innerchanges voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Innerchanges te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Innerchanges is gewezen op de te late betaling en Innerchanges de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Innerchanges gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Innerchanges kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Innerchanges beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Innerchanges.
 3. Bij Innerchanges ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Innerchanges binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Innerchanges in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Innerchanges en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam Innerchanges]

[ geografisch adres Innerchanges]

[ faxnummer Innerchanges, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van Innerchanges]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam klanten(en)]
 • [Adres klant(en)]
 • [Handtekening klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Praktijk Innerchanges
Webshop
Levering en betalingsvoorwaarden
(Jaar)trainingen, workshops en opleidingen

Algemene Voorwaarden van de Praktijk voor Innerchanges

 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, digitale verkopen, opdrachten en overeenkomsten van de Praktijk voor Innerchanges (hierna te noemen; Innerchanges). Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Innerchanges die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
Innerchanges: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van Innerchanges werken in het kader van de uitoefening van zijn beroep een training/opdracht/traject met een opdrachtgever overeenkomt.
Digitale verkopen, (Jaar)training/opdracht/ traject: Het verrichten van diensten op het gebied van trainingen, therapie, coaching en inspiratie.
Doelgroepmarkt Innerchanges:
Innerchanges onderscheid 2 doelgroep markten de zakelijke markt en de particuliere markt. De opdrachtgever kan dus een privé persoon uit de particuliere markt zijn of een bedrijf uit de zakelijke markt. Voor de particuliere markt geldt dat alle tarieven inclusief BTW zijn, voor de zakelijke markt geldt dat alle tarieven exclusief BTW zijn.
Opdrachtgever: De opdrachtgever welke een aanvraag indient en/of akkoord gaat met een offerte voor een opdracht/traject op het gebied van coaching, therapie of een gewenste, op maat gemaakte of aangeboden, training bij Innerchanges voor hem/haar zelf of een organisatie die dit doet voor een of meerdere van haar werknemers.
Opdrachtgevertarief: Het tarief dat Innerchanges aan de opdrachtgever in rekening brengt per dagdeel/opdracht/uur/training zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

Vrijblijvendheid offertes
Alle offertes van Innerchanges zijn vrijblijvend.

Aanmelding voor opdrachten/trajecten
Aanmeldingen kunnen mondeling, digitaal via webshop, per e-mail of per telefoon plaatsvinden en worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvraag per e-mail, digitale verkoop of door de aanmelding per telefoon of door de mondelinge toezegging van de opdrachtgever. Alle overeenkomsten en offertes worden op maat gemaakt. Alle prijzen zijn in euro's en daar waar aangegeven inclusief of exclusief de wettelijk vereiste BTW.

Vertrouwelijkheid
Innerchanges hecht veel waarde aan vertrouwen en geheimhouding op basis hiervan verplicht zij zich tot geheimhouding van alle gegevens welke zij in het kader van de uitvoering van overeenkomst met de opdrachtgever of van derden in opdracht van de opdrachtgever ontvangt, zulks indien en voor zover de vertrouwelijkheid van deze gegevens geheimhouding naar algemene normen redelijkerwijs vereist. Persoonlijke informatie en ervaringen tijdens de trainingen of opdrachten/trajecten zijn strikt vertrouwelijk, tenzij alle partijen gezamenlijk anders afspreken.

Ethische code

 • In deze ethische code gelden de volgende definities;
  Innerchanges: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van Innerchanges werken in het kader van de uitoefening van zijn beroep een opdracht/traject met een opdrachtgever overeenkomt.
  Sessie: een training/opdracht/ traject is een dienst verricht op het gebied van training, therapie, coaching en/of inspiratie.

 • Deelnemer: De opdrachtgever welke een aanvraag indient voor een opdracht/traject op het gebied van coaching, therapie of een gewenste, op maat gemaakte of aangeboden, training bij Innerchanges.

 • Vertrouwelijkheid: deelnemers persoonlijke informatie en dat wat tijdens een sessie verteld wordt - tenzij in een intervisie, supervisie of training met meerdere personen (waar dezelfde vertrouwelijkheidregels gelden)- worden niet met iemand anders besproken. Slechts na het voorleggen van een verslag kan deelnemer goedkeuren of de informatie aan werkgever/organisatie wordt meegedeeld.

 • Authenticiteit: Deelnemer krijgt steeds een sessie naar beste kunnen. De beelden, woorden of gevoelens die opkomen, zullen altijd met deelnemer gedeeld worden. Gelieve er rekening mee te houden dat deze beelden/woorden/gevoelens op een eigen manier en binnen een eigen referentiekader worden geïnterpreteerd.

 • Moraliteit: Innerchanges staat zichzelf toe om opdrachten/trajecten te weigeren die tegen het persoonlijk geweten ingaan of indruisen tegen de moraliteitszin als persoon en menselijk wezen.

 • Verantwoordelijkheid: deelnemer en deelnemer alleen is verantwoordelijk voor eigen handelingen en gedragingen. Innerchanges neemt geen verantwoordelijkheden van deelnemers over.

 • Geen diagnose: een sessie dient geen medische doeleinden. Sessies bij Innerchanges zijn geen vervanging voor een huisarts of specialist. Innerchanges herbergt geen dokter of verpleegkundige. Als deelnemer ernstig bezorgd is over zijn/haar gezondheid, of als deelnemer een ziekte of kwaal heeft, of enige andere ernstige mentale of lichamelijke aandoening, adviseert Innerchanges om een medisch gekwalificeerde persoon of arts te raadplegen.

 • Door het maken van een afspraak voor en het bijwonen van een sessie, verklaar deelnemer een autonoom zelfstandig denkend persoon te zijn die aan zichzelf wenst te werken en zich akkoord verklaard met bovenstaande ethische code en de expliciete en impliciete mogelijkheden en beperkingen van een sessie.

Bepalingen t.a.v. gezondheid en psychisch welzijn
Opdrachtgever verklaart dat tijdens deelname aan training/opdracht/traject de opdrachtgever in goede gezondheid is en fysiek en mentaal in staat fysieke, mentale en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een oefening of toepassing van een methode, door Innerchanges en haar medewerkers of door opdrachtgever zelf, is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de opdrachtgever.

Innerchanges werkt niet met opdrachtgevers die gebruik maken van: overmatig veel alcohol of drugs en/of psychiatrische aandoeningen hebben waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is, tenzij training/opdracht/traject onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater gebeurt.

De opdrachtgever dient van tevoren te melden dat een dergelijke reactie mogelijk is. Innerchanges is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie. Innerchanges heeft niet de intentie medische behandelingen te vervangen. Indien opdrachtgever wordt behandeld door een reguliere arts, wordt geadviseerd deze behandelingen gewoon voort te zetten.

Uitsluiting van/vertrek uit training/opdracht/traject
Innerchanges behoud zich het recht voor opdrachtgevers die door hun gedrag of aan de andere kant het normale verloop van de training/opdracht/traject belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige aanwezigen, van verdere deelneming aan de training/opdracht/traject uit te sluiten.

Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten onverlet. Wanneer de opdrachtgever besluit om tijdens de activiteit op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij dit verplicht te melden aan Innerchanges en is restitutie van het totale bedrag voor training/opdracht/traject uitgesloten.

Aansprakelijkheid
De resultaten van toepassing en het gebruik van de door Innerchanges geleverde diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten Innerchanges haar invloed liggen. Ofschoon de opdracht door Innerchanges naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan Innerchanges derhalve geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van de door haar geleverde diensten. Innerchanges en haar trainers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na de training of sessie met de opgedane kennis doet.

Innerchanges is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van Innerchanges voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de voor haar desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Betalingen opdrachten/trajecten
Betaling van facturen en declaraties, exclusief alle trainingen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij in gebreke stelling van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat het verschuldigde bedrag alsnog zo spoedig mogelijk wordt voldaan tot een maximum van 1 maand later dan de oorspronkelijke uiterlijke betaaldatum, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
Indien Innerchanges genoodzaakt is ter inning van het haar verschuldigde rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, door de opdrachtgever aan haar moeten worden vergoed.

Betalingen van trainingen
Na akkoord voor de overeenkomst/offerte van een, op maat gemaakte of aangeboden, training/opdracht door Innerchanges dient opdrachtgever 10% aan te betalen van de totaalprijs. Voor aanvang van de training dient opdrachtgever het totale bedrag te hebben voldaan, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient op de rekening van Innerchanges te zijn bijgeschreven met vermelding van naam van de deelnemer(s), het factuurnummer en naam van de training, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.

Bij in gebreke stelling van betaling dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat het verschuldigde bedrag alsnog zo spoedig mogelijk wordt voldaan tot een maximum van 1 maand later dan de oorspronkelijke uiterlijke betaaldatum, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Indien Innerchanges genoodzaakt is ter inning van het haar verschuldigde rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, door de opdrachtgever aan haar moeten worden vergoed. Kortingen voor vroege inschrijving gelden alleen indien het verschuldigde bedrag voor de in de kortingsregeling genoemde datum op de rekening van Innerchanges is bijgeschreven of anders overeengekomen is voldaan. Wanneer de training door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling, met in acht neming van aftrek van de administratie en annuleringskosten gerestitueerd. De administratiekosten zijn 10% van het verschuldigde totaalbedrag door de opdrachtgever aan Innerchanges. De annuleringskosten zijn 10% van het verschuldigde totaalbedrag door de opdrachtgever aan Innerchanges.

Annuleringsvoorwaarden
Indien de opdrachtgever een training/opdracht/traject eerder dan 14 dagen voor de start van een training/opdracht/traject annuleert, dan wordt het verschuldigde bedrag minus 10% annulerings en administratie kosten van het totaalbedrag gerestitueerd. Annuleert de opdrachtgever minder dan 14 dagen voor aanvang van een training/ opdracht/traject, dan is hij het volledige bedrag verschuldigd zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever voor een plaatsvervanger kan zorgen zodat geplande opdracht/traject wel doorgang kan vinden. Annuleringen van meerdaagse trainingen, van 2 dagen of langer, kan tot uiterlijk twee maand (zestig dagen) voor aanvang van de training en de opdrachtgever verplicht zich alleen wel tot betaling van 10% annulerings- en 10 % administratie kosten van de totaalprijs. Vindt annulering plaats bij minder dan 30 dagen voor aanvang van de training, dan is de opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd zoals overeengekomen.

Vervanging docenten en trainers
Het is Innerchanges toegestaan docenten of trainers te vervangen door gelijkwaardige docenten of trainers. Dit zal uitsluitend in dringende gevallen en bij hoge uitzondering gebeuren.

Verantwoordelijkheid voor schade
De opdrachtgever, de uitvoerende partij die fysiek deelneemt, is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de overige deelnemers en (docenten en trainers van) Innerchanges of de gebouwen en/of faciliteiten waar de training gehouden wordt.

Intellectueel eigendom
Alle door Innerchanges aan de opdrachtgever, in het kader van de uitvoering van de opdracht/traject, ter beschikking gestelde materialen waarop intellectueel eigendomsrecht mogelijk is, blijven, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende overeenkomst, haar eigendom. De opdrachtgever erkent en respecteert deze rechten door het aangaan van een opdracht/traject met Innerchanges dan wel door het verstrekken van een opdracht/traject, en verplicht zich deze materialen niet door te (laten) leveren, ter inzage of ter beschikking aan derden te stellen dan wel te gebruiken in welke vorm en op welke wijze dan ook, niet dan na schriftelijke toestemming van Innerchanges.

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Innerchanges. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook door derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Innerchanges.

Disclaimer
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Opgaven en specificaties betreffende afmeting, capaciteit, prestaties of resultaten, die voorkomen in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, nieuwsbrieven, websites, reclamemateriaal e.d. worden bij benadering verstrekt en binden Innerchanges niet. Innerchanges is niet aansprakelijk voor invoer-, zet- en drukfouten.
Innerchanges aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Innerchanges aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de rechtshandelingen en/of het beleid van haar externe dienstverleners. Innerchanges garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Voorts zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald en in deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.

Geschillen
Op alle met Innerchanges gesloten overeenkomsten is Nederlands recht exclusief van toepassing. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met Innerchanges gesloten overeenkomsten of deze Algemene Voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van het bevoegde recht in de plaats van vestiging van Innerchanges.

Nieuwe wetgeving
Onlangs is de nieuwe wet op telecommunicatie ingegaan. Dit houdt onder meer in dat bedrijven niet zomaar een mailing mogen sturen. Innerchanges stuurt alleen berichten aan degenen die op een of andere wijze ooit meer informatie hebben gevraagd of waarmee ooit een persoonlijk contact is geweest.  U kunt te allen tijde laten weten dat u deze niet meer wilt ontvangen, door een email te retourneren aan [email protected] met "Verzoek tot afmelden". Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland nr. 50777106

Innerchanges © 2022 All Rights Reserved

Algemene Voorwaarden – Webshop Innerchanges.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van Innerchanges
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van Innerchanges bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Innerchanges worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Innerchanges;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of Innerchanges in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Innerchanges: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Innerchanges en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Innerchanges gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Innerchanges

Innerchanges (hierna te noemen; Innerchanges);
Roggeveld 15, 3764 ZA Soest;
Telefoonnummer: 06-44116706
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 50777106
Btw-identificatienummer: NL001654857B31

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Innerchanges en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Innerchanges en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Innerchanges voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Innerchanges zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Innerchanges gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Innerchanges niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Innerchanges onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Innerchanges is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Innerchanges passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Innerchanges daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Innerchanges kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Innerchanges op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Innerchanges zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Innerchanges waar de klant met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Innerchanges mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Innerchanges mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Innerchanges mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Innerchanges de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Innerchanges de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Innerchanges hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Innerchanges.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Innerchanges. Dit hoeft niet als Innerchanges heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Innerchanges verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Innerchanges niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als Innerchanges aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant Innerchanges een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Innerchanges is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. Innerchanges de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. Innerchanges heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen.
 14. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Innerchanges bij herroeping

 1. Als Innerchanges de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Innerchanges vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Innerchanges in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Innerchanges aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Innerchanges gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Innerchanges de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Innerchanges kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Innerchanges dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Innerchanges geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Innerchanges worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 5. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Innerchanges de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Innerchanges geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 18. de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Innerchanges producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Innerchanges geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Innerchanges dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Innerchanges staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Innerchanges er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Innerchanges, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Innerchanges kan doen gelden indien Innerchanges is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Innerchanges, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Innerchanges zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Innerchanges kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Innerchanges geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Innerchanges het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Innerchanges tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Innerchanges bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Innerchanges voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Innerchanges te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Innerchanges is gewezen op de te late betaling en Innerchanges de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Innerchanges gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Innerchanges kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Innerchanges beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Innerchanges.
 3. Bij Innerchanges ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Innerchanges binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Innerchanges in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Innerchanges en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam Innerchanges]

[ geografisch adres Innerchanges]

[ faxnummer Innerchanges, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van Innerchanges]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam klanten(en)]
 • [Adres klant(en)]
 • [Handtekening klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden– Webshop powered bij Innerchanges

Innerchanges prefereert het persoonlijke en menselijke contact met haar klanten waardoor Innerchanges hoopt dat deze voorwaarden zo min mogelijk nodig zullen zijn. Deze voorwaarden zijn echter wel ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Innerchanges zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Innerchanges worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Innerchanges worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Innerchanges ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Innerchanges zijn vrijblijvend en Innerchanges behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Innerchanges. Innerchanges is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Innerchanges dit zo spoedig mogelijk aan de klant mee.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Innerchanges herroepen worden in geval de klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
 4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Innerchanges garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling van factuur op IBAN: NL37 INGB 0006463434 ten name van Innerchanges binnen 14 dagen.
 3. Indien overeengekomen kan betaling plaats vinden door middel van vooruitbetaling op IBAN: NL37 INGB 0006463434 ten name van Innerchanges. Na ontvangst van die betaling wordt de bestelling toegezonden.
 4. Wanneer de betaling 10 dagen na de factuurdatum niet bij Innerchanges binnen is, zal er 3% van het totale bedrag aan kredietbeperking worden geheven. Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook welke Innerchanges, als gevolg van niet nakoming door de klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Innerchanges.
 6. Voor de verzendkosten in Nederland worden de op dit moment geldende tarieven van PostNL berekend. Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert Innerchanges een standaard tarief van € 4,10 voor verpakking- en verzendkosten exclusief BTW. Voor pakketten van 0-10 kilogram  (maximaal afmetingen: 110*50*50cm)wordt €7.25 berekend voor verpakking- en verzendkosten exclusief BTW.  Voor pakketten van 10- 23 kilogram (maximaal afmetingen: 176*78*58cm) wordt €13,00 berekend voor verpakking- en verzendkosten exclusief BTW.
 7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.
 8. Orders met een factuurbedrag boven € 250,00 exclusief BTW worden in Nederland, België en Duitsland geleverd zonder verzendkosten.
 9. Er geldt geen minimum orderbedrag. 

Artikel 4. Levering

 1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen tot maximaal 14 dagen).
 2. De door Innerchanges opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.
 3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.
 4. Mocht Innerchanges om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het evt. vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.
 5. Innerchanges is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Innerchanges gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Innerchanges is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De klant mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Innerchanges geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Innerchanges daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na de aflevering op de hoogte te stellen.
 2. Indien aan de klant geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kan de klant deze binnen 5 werkdagen na levering retour zenden aan het postadres van Innerchanges:

Innerchanges
Roggeveld 15
3764 ZA Soest

Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door de klant voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van eventueel gemaakte kosten, binnen 14 dagen gecrediteerd en zo nodig retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Innerchanges niet worden vergoed.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Innerchanges, dan wel tussen Innerchanges en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Innerchanges, is Innerchanges niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Innerchanges.

Artikel 9. Persoonsgegevens

 1. Innerchanges houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Innerchanges respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Innerchanges.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Innerchanges in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk, via e-mail, mee te delen en zulks zonder dat Innerchanges gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Innerchanges kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

 1. Indien de klant aan Innerchanges opgave doet van een adres, is Innerchanges gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Innerchanges schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Innerchanges gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Innerchanges deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Innerchanges in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Innerchanges vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Innerchanges is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Innerchanges © 2010-2021 All Rights Reserved

Algemene Voorwaarden Consumenten van de Monkey Mind Jaartraining, Sjamanistische Jaartraining Innerlijke Wijsheid en andere opleidingen, cursussen of workshops aangeboden in de samenwerking van Innerchanges en Joanne May

Artikel 1 - Definities

Abonnement Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod
Afstandsonderwijs Vorm van onderwijs, waarbij docent en u niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
Contactonderwijs Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.
Niet-formeel onderwijs Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.
Onderwijs Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs, contact onderwijs als onderwijs in de vorm van een abonnement.
Overeenkomst Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
Overeenkomst op afstand Een overeenkomst die tussen de ondernemer en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Opstartkosten De kosten die een opleider ten behoeve van de uitvoering van de Jaartraining, cursus of workshop, of studieovereenkomst vooraf heeft gemaakt. Een opleider maakt altijd opstartkosten voor u. Deze kosten zijn: administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten, personeelskosten; huren trainingslocatie; toezending van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de onderwijsovereenkomst, intake formulier en afspraken & persoonlijke verklaring afspraken; indien van toepassing afname van een intaketoets en/of voeren van een intakegesprek; plannen en het samenstellen van de groepsindeling lesroosters en werving en planning van de docenten; specifieke voorlichting/informatievoorziening; het verspreiden van informatiemateriaal; administratieve verwerking van de inschrijving; mogelijk opzetten van studentendossier; het mogelijk opzetten en inrichten van de studentaccount, mits van toepassing in de online leeromgeving; de voorbereidingen voor en uitvoering van de eventuele introductie; gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal etc.) Of andere kosten voor zover een opleider deze kan aantonen. Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en u met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.
 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Innerchanges zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling op de website houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Innerchanges worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Innerchanges worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Innerchanges ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 - Aanbod

 1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
  • in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
   • de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
   • wanneer de educatieve dienst start;
   • de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
   • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
   • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
   • de wijze van betaling;
   • de duur van de overeenkomst,
  • of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
   • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
   • de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;
   • de levertijd van het lesmateriaal
 4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal en digitaal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.
 5. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 7. de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
 8. het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;
 9. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
 10. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kunt u de opdracht
 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5 - Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De ondernemer doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd:
Opleiding is korter dan 1 studiejaar Opleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar
Annuleren tot 2 maanden voor aanvang 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 10% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 30% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 50% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Tussentijdse beëindiging Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:   •Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.   •Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd. Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:       •Bij opleiding lopend over het hele jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.   •Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.*
 
 1. a Annulering voordat het onderwijs is Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
 2. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd. Opleidingen in abonnement vorm kunnen na de overeengekomen abonnement periode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.
 5. De ondernemer stelt aan u een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst welke uzelf kunt downloaden op de U bent niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
 6. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft u in geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
 7. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient u eventueel van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de ondernemer worden
 8. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt, zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan u van rechtswege ontbonden.
 9. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.
 10. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits:
  1. u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand te doen van uw recht van ontbinding, en
  2. de ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan u heeft

Artikel 6 - Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer.

Artikel 7 - Prijswijzigingen

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet

Artikel 8 - Levering

 1. Lesmateriaal
  1. De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
  2. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst
  3. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor u.
 2. Correctiewerk
  1. U wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
  2. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 9 - Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

 1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is de ondernemer bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 - Betaling

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch Contant betalen is in overleg ook mogelijk.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De ondernemer mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.
 4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kan door de ondernemer tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 1. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de ondernemer u een U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
 2. Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de ondernemer gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
 4. De ondernemer kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en

Artikel 12 - Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer

Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van slechts directe schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

Door u verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 - Vragen en klachten

 1. De ondernemer heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de ondernemer telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de ondernemer binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
 2. De ondernemer doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.

Artikel 16 - Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij Stichting Zorggeschil, meer informatie is te vinden op:www.zorggeschil.nl.
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende
 4. Een geschil dient binnen zes maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
 6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 17 - Nakominggarantie

 1. Deze samenwerking van Innerchanges en Joanne May staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van stichting Zorggeschil, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt.
 2. De Innerchanges en Joanne May verschaven geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten
(betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
 • aan Innerchanges of Joanne May is surseance van betaling verleend, of
 • Innerchanges of Joanne May zijn failliet verklaard, of
 • de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Innerchanges en Joanne May aannemelijk kunnen maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
 1. De garantstelling door Innerchanges en Joanne May is beperkt tot € 1000,- per bindend advies van de stichting zorggeschil.

Artikel 18 - Wijziging

Deze samenwerking van Innerchanges en Joanne May zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen mits zij dit noodzakelijk achten. Innerchanges © 2022 All Rights Reserved
Top menu-circlecross-circle
Erik Roesink

Erik Roesink

Motivator, Trainer, Ademcoach, Trainingsacteur

I will be back soon

Erik Roesink
Hallo 👋 Heb je een vraag? Ik help je graag op weg!
Ik ben bereikbaar via:
chat